Special: KAFKA

De feiten: (let op de datums!). Daarna een korte inhoudelijke beschouwing.

29 april 2008

Het college van B&W van Gennep neemt op 29 april 2008 een verkeersbesluit voor het 2-richting maken van de Spoorstraat en de Weverstraat.

De gemeente stelt dat aan dit verkeersbesluit oa de volgende rapporten ten grondslag liggen (staat zo tot op de dag van vandaag nog op de website van de gemeente Gennep):

* Politie advies

* Rapport Verkeersmodel gemeente Gennep van bureau Goudappel-Coffeng

* Rapport Verkeerseffecten van instellen 2-richtingverkeer centrum Gennep van bureau Goudappel-Coffen

* IVVP (integraal verkeers- en vervoersplan van 2004/2005, waarbij de aansluiting ZO Wal-Zandstraat wordt afgesloten teneinde het doorgaande verkeer onmogelijk te maken)

 
14 mei 2008 Publicatie van het besluit van het college van B&W van Gennep (ingang bezwaartermijn van 6 weken)
27 mei 2008 Ontvangst door de gemeente van het advies van de politie aangaande het besluit
22 juli 2008 Rapport verkeersmodel gemeente Gennep van bureau Goudappel-Coffeng
6 okt 2008 Rapport verkeerseffecten van instellen 2-richtingverkeer van bureau Goudappel-Coffeng

Het college neemt derhalve op 29 april een besluit waaraan adviezen en rapporten ten grondslag liggen die pas 1 maand tot 4,5 maand na het nemen van het besluit uitgebracht worden. Errug knap van het college, vind u niet?

 

Tav dit besluit werden maar liefst 17 bezwaarschriften ingediend. De wet (in dit geval de AWB ofwel Algemene Wet Bestuursrecht) schrijft in artikel 7:`10 voor dat het college binnen 10 weken na ontvangst van een bezwaarschrift een besluit genomen moet hebben. Wordt een bezwaarcommissie ingeschakeld dan mag die termijn maximaal 14 weken bedragen.

Maar hoe gaat het verder?

13 okt 2008 Zitting van de "onafhankelijke" commisie van bezwaar en beroep
1 maart 2009 Advies van de "onafhankelijke" commissie
17 maart 2009 Collegebesluit

We leven inmiddels 10,5 maand na het 1e besluit van het college. Ik weet overigens dat een eerste ontwerp-advies van de "onafhankelijke" commissie al voor de kerst 2008 gereed was, maar dat daar klaarblijkelijk nog 2 maanden overleg over met de gemeente moest worden gevoerd.

U dient hierbij ook te beseffen dat een aantal bezwaarschriften zijn afgewezen omdat ze 1 dag, 3 dagen of 4 dagen na de termijn van 6 weken door de gemeente zijn ontvangen. ............ De gemeente doet zelf meer dan 3x zolang over de procedure als de wet voorschrijft. Wie beschermt de burger tegen dergelijke overheid? (de overheid zelf soms????)

 

Inhoudelijke beschouwing

 

1 Het politieadvies was er niet op het moment dat het besluit werd genomen
2 Het politie-advies is negatief, maar wordt door de gemeente terzijde geschoven
3 Het Arcadis rapport dat de basis is van de oorspronkelijke verkeerstechnische overwegingen voor het besluit was gemaakt voor het afsluiten van de ZO-Wal/Zandstraat in het kader van het IVVP. Daarvan is op dit moment echter nog geen sprake. Om in die situatie (doorgaand verkeer Zandstraat afgesloten) een beschouwing te doen over het instellen van 2-richtings-verkeer op de Spoorstraat slaat nergens op in de huidige situatie
4 Het Arcadis rapport is aantoonbaar ondeugdelijk. Als klein voorbeeldje een plaatje uit dit rapport dat de verkeersintensiteit (volgens het rapport) toont op het noordelijke stukje van de Emmastraat. plaatje uit rapport 4386 autobewegingen per dag! En dat op een stuk weg dat notabene afgesloten is. Het aantal berekende verkeersbewegingen is meer dan dat van de Nijmeegseweg en meer dan de helft van de verkeersbewegingen op de Spoorstraat. Nonsens dus.
5 Tijdens de informatie-avonden wordt door menigeen grote zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid op de Wever-rotonde, waarbij vooral gewezen wordt op de passerende fietsers. De gedane suggesties, zoals een fietstunnel ofwel het algeheel verlagen van de rotonde worden door de wethouder afgewezen als zijnde te duur
6 Aan het aspect dat de aansluiting Wilhelminaplein-Spoorstraat nu al problematisch is en straks helemaal gevaarlijk gaat de gemeente voorbij. Enerzijds vindt men dit buiten het plangebied vallen (grenst er inderdaad aan). Anderzijds doet men of er geen probleem is. Gedane suggesties zoals bv het in noordelijke richting verplaatsen van de bushalte worden allemaal afgewezen
7 De bezwaarcommissie, bestaande uit 3 juristen, die zich eigenlijk op procedure en de wettelijke regels zouden moeten richten gaan volledig voorbij aan een aantal onmogelijkheden zoals een besluit baseren op nog niet bestaande rapporten. Het besluit voldoet ten ene male niet aan de vereisten van de Algemene Wet Bestuursrecht. Tot mijn grote verbazing spreekt deze commisie wel een inhoudelijk oordeel uit over de verkeersrapporten en stelt dat de afwijkingen beperkt zijn. Het verbaast me zeer dat een commissie bestaande uit leken op het gebied van verkeerskunde dergelijke uitspraken überhaupt durven te doen. Wellicht verklaart dit de erg lange termijn tussen de hoorzitting en het uitbrengen van het definitieve advies. Het woord "onafhankelijk" heeft in ieder geval voor mij tav deze commissie een andere betekenis gekregen. Het is ook niet voor niets dat een van de andere bezwaarmakers een recherche-onderzoek wilde laten instellen.

Resumerend:

De gemeente gaat zijn eigen gang en trekt zich weinig tot niets van de burgers aan. Hierbij gebruikt, of beter misbruikt, men regels die eigenlijk bedoeld zijn om de burger te beschermen. Mijn conclusie is dan ook dat het geen enkele zin heeft om je als burger te engageren. Het is 100% Kafka geworden.

Dit zal Tonnie Janssen van Tuinzicht zich inmiddels ook wel realiseren. Bij hem worden termijnen immers oneigenlijk gebruikt om hem zware boetes op te leggen.

Dus: pas op voor de overheid!!!

naschrift: en weet u wat er uiteindelijk gebeurt? Degene die dit aan de kaak durft te stellen wordt verwijtend aangekeken, dat ie altijd "negatief" is of een zeurpiet. Voor degenen die dat vinden: lees aub het gehele bovenstaande stuk. En realiseer u dat dit standaard praktijk is. Er zijn nog vele andere voorbeelden.