.

ABACADABRA

Uit de notulen van de gecombineerde commissievergadering van de gemeente Gennep van 5 nov 2003, waarin in feite een einde komt aan het voornemen van 1 sociaal-cultureel centrum in het centrum en tevens de aanzet voor versnipperde voorzieningen in de woonwijk gegeven wordt. Lees en oordeel zelf.

De ambtenaar (hoofd afdeling leven en wonen) legt uit hoe het zit: (het volgende stuk komt letterlijk uit de notulen van de commissievergadering. LINK)

 • Mevrouw ............. gaat met name in op de vraag “Hoe” we uitvoering kunnen geven aan de opdracht. Gedachte daarbij is om integraal de visie gestalte te geven. Dat betekent dat je er ook het volkshuisvestingsplan bij moet betrekken. Voorgelegd wordt nu een idee. De vraag daarbij is of dit de richting zou  kunnen zijn die we op willen gaan. Oftewel: past de gedachte bij wat we   willen. Ook al is dit idee niet de 1 op 1 opdracht die het college van de raad heeft ontvangen. Zo ja, dan is dat het startsein voor de   uitvoering. En komen we terug bij de raad voor verdere besluitvorming.

     Uitgangspunt is de programmabegroting; daarin staat de opdracht van de raad voor het college. Een aantal thema's kunnen we gezamenlijk  aanpakken  zijn afdelingsoverstijgend. Punt daarbij is om te kijken naar de randvoorwaarden. Verder moeten we daarbij een andere methode  hanteren. Interactief werken dus: van buiten naar binnen.

     Wat nu staat is de processtructuur. Door het ambtelijk apparaat is een werkmethode ontwikkeld om te komen tot integraliteit en samenhang. Die methode is bijvoorbeeld gehanteerd voor Vizier en het Regionaal Volks Huisvestingsplan. Bij beide plannen spelen verschillende instanties en partijen een rol. Bij de gehanteerde processtructuur worden de partijen bij elkaar gebracht door de oprichting van een projectgroep. Wie  geïnteresseerd is in de plannen en de gehanteerde methode kan in de bibliotheek de readers er op naslaan.

     In het hart van deze werkmethode staat de projectgroep. Uitgangspunt daarbij is de samenwerking van de gemeente met het betrokken maatschappelijke veld. Ook bij de opzet voor het sociaal cultureel centrum zal voor dezelfde opzet worden gekozen. Als eerste wordt geïnventariseerd wat er al is. Daarna wordt bekeken welke kwaliteiten en krachten er zijn. Vervolgens wordt bekeken welke ontwikkelingen er zijn die passen.  Zo is de rol van de gemeente groot als het gaat om wonen, werken en zorg. Met name ten aanzien van flankerende voorzieningen. Een factor die meespeelt is de zorg om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven, en om ouderen deel uit te laten maken van de samenleving.

     Andere ontwikkelingen die een rol spelen zijn:
     ·  Vizier terrein
     ·  Invulling Brug
     ·  Page terrein
     ·  Ineke Haas Berger Prijs.

  noot HT: wat hebben die dingen nou in vredesnaam met een soc cultureel centrum te maken en wàt is de Ineke Haas Berger Prijs??????????????????
  Vraag VVD: maar waarom gaat het sociaal cultureel centrum nu niet door:  dat weet ik nu nog steeds niet.
  Mevrouw ........ antwoordt dat het budget hiervoor ontoereikend is. (noot HT: Gerrie Ehren in hetzelfde stuk: "principebesluit van de raad in 2002 tot de bouw van een cultureel centrum met een grote zaal. Geraamd budget: € 6,5 miljoen. Nader onderzoek wees echter uit dat dit niet te doen was voor dat geld. In de voorjaarsnota van juni werd gesteld dat ter realisering extra € 1 miljoen benodigd zou zijn.") De opdracht van de raad aan het college is ook geweest om te bezien hoe het gerealiseerd kan worden. Feitelijk heeft de raad de opdracht gegeven om met een voorstel te komen tot realisatie. Dat was met de beschikbare middelen niet mogelijk. Met de nu voorliggende visie kunnen de  randvoorwaarden om te komen tot sociaal culturele activiteiten –in wezen de taak van de gemeente- wel worden gerealiseerd
  .

 

 • Kunt U het volgen???? Waar zijn de de mogelijkheden, de alternatieven, de kosten en consequenties die erbij horen, zodat een gemeenteraad daadwerkelijk kan kiezen. Wie zegt dat het niet voor het opgegeven bedrag gerealiseerd kan worden. Wat zijn andere plekken die mogelijk zijn enz. € 6,5 miljoen en dat zou niet kunnen?? en de commissie- en raadsleden nemen dat voor zoete koek aan....