Het verhaal van het IKC in Gennep

waar behoorlijk wat op aan te merken valt, want:

1) Er is dit jaar al een IKC tpv Maria Goretti, zodat Gennep zich die uitgave van 7 miljoen euro kan besparen

2) Het uitgangspunt dat de oudbouw van Maria Goretti financieel en bouwkundig aan vervanging toe zou zijn deugt niet

3) Er kunnen grote vraagtekens gezet worden bij het komen tot de keuze van de plaats van een nieuw (scholen-verzamel)gebouw op de plek waar nu Maria Goretti staat

 

1) Gemeente Gennep bespaart 7 miljoen euro

Goed nieuws aan het begin van jaar 2018; de gemeente Gennep kan 7 miljoen besparen. Dat is namelijk het bedrag dat begroot is voor een IKC (Integraal Kind Centrum) of KEC (Kind Expertise Centrum) aan de Picardie.

Ik heb uit goede bron vernomen dat na de zomer Maria Goretti het SO (Speciaal (lager) Onderwijs) van Mikado gaat huisvesten. Daarmee is de leegstand van Maria Goretti opgelost en is tevens een IKC of KEC een feit. Na de zomer bevinden zich onder één dak Lager Onderwijs (Maria Goretti), Speciaal (lager) Onderwijs (Mikado), BSO (Buitenschoolse Opvang) en Peuteropvang/Kinderopvang en is het door de gemeente blijkbaar nagestreefde IKC/KEC een feit. Gennep wordt zelfs op de kaart gezet omdat een IKC met daarin een groep als die van Mikado een unicum in Nederland is.

En daarmee wordt dan dus ook 7 miljoen euro bespaard!

Lager Onderwijs Maria Goretti
Buitenschoolse Opvang en Peuteropvang
Speciaal Onderwijs Mikado
2) "Basisschool Maria Goretti moet gesloopt worden"

 

Althans……, dat staat in de gemeentelijke beantwoording van vragen van de VVD. Letterlijk staat er: “mede omdat het gebouw van Maria Goretti bouwkundig en financieel (afschrijving) aan vervanging toe is .”

Financieel afgeschreven? O jee, dat wordt nog wat. Ver en veruit de meeste gebouwen in Gennep zijn dan financieel afgeschreven en volgens de gemeente dus aan vervanging toe. Alle woningen ouder dan 40jr zijn dan niks meer waard en zouden gesloopt moeten worden volgens een dergelijke redenering. ( Ik hoop overigens dat de gemeente Gennep die methodiek snel invoert voor de waardebepaling in het kader van de onroerend goed belasting. )

Iedereen snapt natuurlijk dat dit nergens op slaat. Een onzin-verhaal. Nonsens!

Bouwkundig afgeschreven? Dan blijft over dat Maria Goretti bouwkundig aan vervanging toe zou zijn. Laat dat nou net hetgeen zijn waarvoor ik opgeleid ben, ervaring heb en deskundig ben (in ieder geval meer dan het college van B&W). (master Technische Universiteit, ingeschreven in architectenregister, bijna 40jr ervaring)

Het gebouw van Maria Goretti uit 1955 is in 1995 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd onder mijn verantwoording en voldoet anno 2018 prima. De puien zijn compleet vervangen, de verlichting is compleet vervangen, er zijn akoestische plafonds aangebracht, er zijn naast de uitvalschermen als extra zonwering screens aangebracht, het complete dak is vervangen en daarenboven ook nog eens extra geïsoleerd.

Bij de renovatie is bovendien getracht om toekomstig noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk te verminderen. En vandaar is ook de keuze gemaakt voor aluminium puien, voor het bekleden van de dakranden en overstekken met trespa enzovoorts.

De lokalen zijn ruimer dan standaard, het gebouw is speels van opzet en biedt plenty mogelijkheden en ruimte. Niets mis mee en waarschijnlijk 1 van de betere schoolgebouwen van Gennep. Niks “bouwkundig afgeschreven”!

Ook dat is dus klinkklare nonsens!

3) lokatie, lokatie, lokatie
 

Elke deskundige zal u vertellen dat bij de keuze voor een nieuwe woning, winkel, bedrijfspand, kantoor, maar ook sporthal en zeker school er één ding belangrijk is! (naast de eisen aan het pand zelf natuurlijk.) en dat is de lokatie, in planologisch maar vooral in verkeers-technisch opzicht.

Dat is volstrekt logisch en zeker als zich in dergelijk schoolgebouw maar liefst 500-600! kinderen zullen bevinden. (volgens de gegevens van de gemeente) Veruit de meeste van die kinderen zullen gebracht en gehaald worden. Dat zal voor een deel per voet of met de fiets gebeuren, maar ook veel met de auto, of met de taxi of het taxi-busje (met name Piramide en Mikado). En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zo'n 40-50 volwassenen (leerkrachten ed), die hun auto ergens moeten laten.

Al met al een behoorlijk logistiek probleem, waar de ontsluiting en parkeermogelijkheden cruciaal zijn. En dus ook van cruciaal belang bij het maken van de keuze van een locatie.

En dan wordt die keuze-matrix, die gebruikt is om te komen tot het besluit dat de beste plek voor een nieuw (heel) groot schoolgebouw de huidige locatie van Maria Goretti is, wel héél interessant, want daar speelt de lokatie voor de keuze helemaal GEEN rol.

 

Links staat de scenario-analyse zoals die gemaakt is door de gemeente en haar adviseurs.

In die scenario-analyse vallen 2 zaken op:

1) het aspect van de lokatie wordt in het geheel niet meegenomen.

2) de gemeente/adviseurs achten de tijdelijke huisvesting van leerlingen van Elckerlyc/de Piramide als ongewenst (rode kleur), maar achten tegelijkertijd de noodzaak van tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti een minder groot probleem (gele kleur hetgeen gedefiniëerd wordt als "neutraal)

Als een tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti op gelijke wijze wordt gewaardeerd als tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Elckerlyc en als ook het aspect van de lokatie wordt meegenomen, dan ontstaat er een in mijn ogen meer juiste scenario-analyse.

 

Er volgt een volledig andere keuze indien de lokatie wordt meegewogen en als de kinderen van Maria Goretti een zelfde weging krijgen voor tijdelijke huisvesting.

Let wel: ik zeg niet dat dit mijn voorkeur zou hebben, maar het is wel de meest logische gevolgtrekking en keuze voor de plannen van gemeente en adviseurs.

Kernvraag is en blijft natuurlijk: wat beoogt men nu eigenlijk?? Gennep op de kaart zetten (zoals gesteld werd tijdens de informatieavond)? De denkbeelden opvolgen van deskundologen die die scholen nog nooit van binnen gezien hebben? Een IKC naar de betekenis van de uitdrukking Integraal Kind Centrum wordt het in elk geval niet. In het beste geval wordt het een onder een dak onderbrengen van verschillende scholen en opvang, zoiets als een bedrijfs-verzamelgebouw. En waarom, wat is de drijfveer?

Maria Goretti huisvest al de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Spring. En na de zomer waarschijnlijk ook nog het Speciaal Onderwijs van Mikado. De Piramide en Elckelyc zijn al tegen elkaar aan gebouwd. (Alhoewel de aan elkaar grenzende speelplaatsen door een hoog hek strikt van elkaar gescheiden zijn. Vreemd als men zo naar die "gezamenlijkheid" streeft)

Als Elckerly nu een ruimte-probleem heeft of een bouwtechnisch probleem (het dak schijnt te lekken, werd gezegd op die informatieavond), dan moet dat daar opgelost worden.

En bovendien moet daarnaast ook rekening gehouden worden met de verwachte krimp van de leerlingen-aantallen, zodat een eventueel huidig ruimte-probleem wellicht slechts van tijdelijke aard is.

Deze hele affaire zou de gemeente Gennep tenminste 7 miljoen euro gaan kosten. De afschrijvings en financierings-kosten zouden extra zwaar op de gemeentelijke begroting drukken. En daarbij worden de ouders niet of nauwelijks gehoord of betrokken. Dit geldt zeker voor lijn 83, waar het bestuur volgens mij mijlenver afstaat van de mensen en ouders van bv Maria Goretti. Dat is weer een van de gevolgen van die onstopbare wens om maar samen te voegen en te fuseren. Dat baart zorgen, want uiteindelijk gaat het om de kinderen en hun ouders en vooral die zouden een grote(re) rol moeten spelen. (behalve dat het proces zelf fatsoenlijk gedaan moet worden natuurlijk en niet op basis van halve of hele onwaarheden of op basis van "gekleurde" scenario-analyses, ofwel gewoon ondeskundig. En als je dan ziet wat voor adviseurs al in al die jaren aan dit "projekt hebben meegedacht: CRA Vastgoed Parkvisie, Bureau Kragten, Penta Rho en nu weer Nul25. pffffffffffffffff )

 

Terug in de tijd: het Meandergebouw

de bouw van het Meandergebouw, een schoolgebouw, gebouwd door de gemeente met 4 leslokalen voor de Piramide en Elckerlyc (en de Meander buiten schooltijd).

(klik op bovenstaande foto voor het album uit 2007)

Wat de basis van het gebouw en waar het gebouw voor dient, blijkt uit de gemeentelijke stukken (2004-3449 sociaal culturele voorzieningen Gennep): Hierna volgt een extract uit dat gemeentelijke dokument

Kunstzinnig Onderwijs (meander)

Het eerste plan was om tussen de schoolgebouwen van de OBS de Elckerlyc en de SBO de Piramide een aantal lesruimten te bouwen. Tijdens de besprekingen hierover kwam ook de mogelijkheid aan de orde om ook het budget voor onderwijskundige vernieuwingen in te zetten bij het plan.

De bundeling van wensen en budget van scholen en gemeente levert extra mogelijkheden op. Het multifunctioneel gebruik van een nieuwe voorziening tussen scholen en Meander levert zowel voor scholen en Meander voordelen op.

Thans is in beeld gebracht wat de kosten zijn van een gebouw met een viertal lesruimten met daarbij verkeersruimten, sanitair en opslag ten bate van het kunstzinnig onderwijs. Thans streven we naar een uiteindelijk ontwerp waarbij een verbinding gemaakt wordt tussen deze inbreng vanuit de gemeente en de keuze die de schoolbesturen doen voor hun onderwijskundige vernieuwing. Het beeld dat ontstaat, is een gebouw tussen de beide scholen in waar diverse lokalen zijn die overdag gebruikt worden door de basisscholen en na schooltijd door de Meander.

De Meander maakt ook gebruik van de schoolruimten in de bestaande scholen. Bijvoorbeeld een leslokaal of grotere ruimte voor klassikaal onderwijs en een speelzaal voor balletles