Samenvoeging Elckerlyc en Maria Goretti?

en wel onder 1 direktie en met inhoudelijke samenwerking?

Dit hierboven komt uit een officiëel stuk van de betroffen besturen en is gebruikt door het College van B&W in januari 2017 voor haar besluit voor een IKC en vervolgens voor het voorstel naar de commissie en de gemeenteraad (vergadering maart 2017) (zit bij die stukken. kunt u nakijken, maar voor de volledigheid (en voordat het "verdwijnt") ook hier: link) .

In de stukken van de commissie en de gemeenteraad is echter vanalles aanwezig, maar dit stuk ontbreekt tot mijn stomme verbazing, terwijl het toch bepaaldelijk relevant is.

De besturen vinden verder dus dat een "bedrijfs-verzamel-gebouw" weinig toegevoegde waarde heeft en dus zinloos is, alsof je daar niet zou kunnen samenwerken voor schoonmaak, onderhoud, concierge, copying etc, zoals in een normaal verzamelgebouw ook gebeurt.

Inhoudelijke samenwerking dus onder 1 direktie.... En aangezien een direktie normaliter niet aan meerdere bazen (besturen) tegelijk kan rapporteren is de vraag wat dan de volgende stap is. Complete integratie? Nogal verstrekkend, vindt U niet?

Een kort filmpje van het nieuwjaarsconcert

 

Druk bezocht nieuwjaarsconcert Unitas et Fidelitas

Zondagochtend werd het traditionele nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas in PicaMare druk bezocht. In de pauze van het concert werden de Erica de Bont en Govert Teunissen door de pastoor respectievelijk de burgemeester gehuldigd voor hun 40jr lidmaatschap van de Bond respectievelijk de harmonie. Wat plaatjes van het concert van de harmonie die dit jaar maar liefst 200jr oud is. Klik op 1 van de foto's voor het album.

lokatie, lokatie, lokatie
 

Elke deskundige zal u vertellen dat bij de keuze voor een nieuwe woning, winkel, maar ook sporthal en zeker school er één ding belangrijk is! (naast de eisen aan het pand zelf natuurlijk.) en dat is de lokatie, in planologisch maar vooral in verkeers-technisch opzicht.

Dat is volstrekt logisch en zeker als zich in dergelijk schoolgebouw maar liefst 500-600! kinderen zullen bevinden. (volgens de gegevens van de gemeente) Veruit de meeste van die kinderen zullen gebracht en gehaald worden. Dat zal voor een deel per voet of met de fiets gebeuren, maar ook veel met de auto, of met de taxi of het taxi-busje (met name Piramide en Mikado). En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog zo'n 40-50 volwassenen (leerkrachten ed), die hun auto ergens moeten laten.

Al met al een behoorlijk logistiek probleem, waar de ontsluiting en parkeermogelijkheden cruciaal zijn. En dus ook van cruciaal belang bij het maken van de keuze van een locatie. Het ligt niet bepaald voor de hand om al dat verkeer in een woonwijk te situeren (lokatie Maria Goretti), terwijl de lokatie Elckerlyc vanuit de Martinushof (en dus uit alle richtingen) goed te bereiken is en daar ook veel meer ruimte is (en parkeerplaatsen zijn)

In de keuze-matrix, die gebruikt is om te komen tot het besluit dat de beste plek voor een nieuw (heel) groot schoolgebouw de huidige locatie van Maria Goretti is, is dit belangrijke aspect in het geheel NIET meegewogen voor de keuze. En ook wordt blijkbaar anders gekeken naar leerlingen van Maria Goretti dan naar leerlingen van Elckerlyc en de Piramide. Leerlingen van Maria Goretti in tijdelijke behuizing is volgens de matrix minder erg dan tijdelijke huisvesting van die anderen.....

 

Links staat de scenario-analyse zoals die gemaakt is door de gemeente en haar adviseurs.

In die scenario-analyse vallen dus 2 zaken op:

1) het aspect van de lokatie wordt in het geheel niet meegenomen.

2) tijdelijke huisvesting van leerlingen van Elckerlyc/de Piramide wordt als ongewenst (rode kleur) beschouwd, maar tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti is blijkbaar een veel minder groot probleem (gele kleur hetgeen gedefiniëerd wordt als "neutraal)

Als een tijdelijke huisvesting voor leerlingen van Maria Goretti op gelijke wijze wordt gewaardeerd als tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Elckerlyc en als ook het aspect van de lokatie wordt meegenomen, dan ontstaat er een in mijn ogen meer correcte beslis-matrix.

 

Een volledig andere uitkomst.

Kernvraag is en blijft natuurlijk: wat zijn de drijfveren?? Gennep op de kaart zetten (zoals gesteld werd tijdens de informatieavond)? Het is volgens mij nog nooit vertoond in Nederland dat scholen van verschillende seignatuur (openbaar-bijzonder, Jenaplan-regulier) bij elkaar gezet worden?

De denkbeelden opvolgen van deskundologen? Een IKC naar de betekenis van de uitdrukking Integraal Kind Centrum wordt het in elk geval niet. In het beste geval wordt het een onder een dak onderbrengen van verschillende scholen en opvang, zoiets als een bedrijfs-verzamelgebouw, maar dan tegen een aardig kostenplaatje. Er is die investering van 7 miljoen euro, maar ook als je naar de huisvestingskosten kijkt loopt het aardig in de papieren. Op pag 26 van het rapoport van PentaRho staat voor 2015 aan inkomsten (van het Rijk) voor de gemeente € 1.000.587,=, terwijl de kapitaallasten voor al die gebouwen blijkbaar € 790.000,= bedroegen. (maw de gemeente hield er € 210.587,= aan over. Door de nieuwe investering zouden de kapitaallasten oplopen met € 345.193,=, zodat er een tekort zou zijn van € 134.606,=. (let op: dit zijn niet mijn cijfers, maar die van de toenmalige consultant van de gemeente).

En Maria Goretti huisvest notabene al de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Spring en voldoet daarmee dus al aan dat "brede school concept". En na de zomer huisvest Maria Goretti waarschijnlijk ook nog het Speciaal Onderwijs van Mikado.

De Piramide en Elckelyc zijn al tegen elkaar aan gebouwd, zodat daar nu al interactie zou kunnen en gezamenlijk kan worden opgetrokken. (Alhoewel, heel vreemd in dit kader, de aan elkaar grenzende speelplaatsen door een hoog hek strikt van elkaar gescheiden zijn.)

De Aloysius ULO aan de Brugstraat (jaren 50)

Deze foto's zijn afkomstig van Marianne Holten, dochter van meester van Cleef van de ULO en via Jan en Henk (scan) bij mij gekomen. Er zijn nog meer foto's, maar allereerst de foto's van de Brugstraat, waar de Aloysius ULO tot aan 1957 gezeten heeft. Daarna verhuisde men naar de nieuwbouw aan de andere kant van het spoor (inmiddels ook al lang gesloopt. Er staan nu al heel lang woningen)

1953
de namen van de klas links uit 1953
1957
1957
1957
vlnr Meester Swagemakers -zwoerdje-, Meester v.d. Ven, Deken Janssen, Meester Peter Kleef en Meester vd Boogaard. Aloysius ULO Brugstraat Gennep
we zijn inmiddels in 1802 aangeland

en Wiel van Dinter vervolgt zijn verhaal over pastoor van Alphen, zoon van Gennepse bodem en geboren in de 18e eeuw, die in 1818 de Gennepse harmonie zou oprichten. Het hele verhaal is ook te volgen via de knop hierboven "van dinter vertelt over harmonie"

Naar het priesterschap

In Gennep had Theodoor altijd Kleverlands gesproken. Op de Latijnse school in het raadhuis maakte hij kennis met de tweede taal, de ambtelijke taal van het hertogdom: het Pruisisch Duits. Nu in Keulen op het filosophicum en het theologicum was Duits en Latijn de voertaal.

Genneps
De luttele keren dat Theodoor vanuit Keulen naar huis kwam, vond moeder Anna dat hij weer groter geworden was. En keek vader Gerhard met stille trots naar zijn zoon. Als die zijn oude schoolkameraden tegenkwam, praatte hij weer het vertrouwde Genneps en voelde hij zich thuis.

Acoliet
Zo gaan de jaren voorbij en lopen op zekere dag vader en zoon, de acoliet, door het stadje. Als Theodoor alleen terugloopt, tikt de tegemoet komende stadswachter aan zijn pet. Theodoor groet vriendelijk terug maar moet inwendig lachen: hoe lang is het geleden dat die man hem als kwajongen boos achterna zat?

Keulen
Dan nadert de dag van de priesterwijding. Gerhard van Alphen is met zijn oudste zoon Henri naar Keulen afgereisd om op zaterdag na Pinksteren 12 juni 1802 de plechtigheid in de Keulse dom mee te maken. Ze zijn onder de indruk van de machtige domkerk en zien een zee van witte gedaanten daar op het priesterkoor, waar de keurvorst-bisschop Anton Viktor van Oostenrijk de grote schare tot priester wijdt. De jonge priester mag mee naar Gennep, waar hij zijn eerste H. Mis zal opdragen.

Neomist
Zondag 20 juni gaat de stoet met neomist Theodoor van Alphen, lopend in een krans van sparrentakken, gedragen door een kring van bruidjes, van de Zandstraat naar de St.-Martinuskerk. Drommen mensen staan langs de met berkenboompjes versierde straatkant naar dit niet alledaags schouwspel te kijken. Onder het gebeier van de klokken arriveert de stoet bij de kerkdeur, waar pastoor Geurts en kapelaan Michels de neomist staan op te wachten en welkom heten.

Welkom
Voorafgegaan door de bruidjes schrijden de koster, pastoor en neomist onder gezang en orgelspel door het middenschip naar het feestelijk versierd altaar. Daar wordt hij begroet door de kantonpastoor van Kranenburg en de pastoors Broeckwijlder en Ververs, resp. van Ottersum en Heijen.

H. Mis
Neomist Theodoor van Alphen begint aan de eerste gezongen Mis in zijn vertrouwde Sint Martinuskerk. Tijdens zijn eerste preek staat hij vis à vis met de stampvolle kerk en ziet hij op de eerste bankenrij zijn ouders, broer Henri, zus Clara en familie zitten. Moeder Anna met tranen op haar wagen en vader Gerhard zijn ontroering nauwelijks verbergend.

Kerkvolk
In de tweede bank ontwaart hij burgemeester Friderichs met schepenen en raadsleden. Links en rechts in het midden- en zijschip bekende gezichten, die glimlachend, vol spanning naar hem opkijken. Achter boven op het koor gestalten en orgelpijpen. Behalve hier en daar een kuch wordt het doodstil in de kerk.

Preek
Theodoor op de preekstoel voelt de spanning in zich wegebben: hij is hier thuis.. Na de Latijnse openingszin aarzelt hij even …dan begint hij te spreken. Niet in het Duits of Frans. Hij spreekt in zijn moedertaal, het ‘plat', het Kleverlands. De Gennepenaren ademen op: priester Theodoor van Alphen is een van hen gebleven.

 
de dom van Keulen, De bekende Gennepenaar Willem van Gennep was rond het midden van de 14e eeuw bisschop van Keulen. Tijdens zijn ambtsperiode als bisschop werd de bouw van die dom voortvarend aangepakt
 
De graftombe van Willem van Gennep is te vinden in die dom van Keulen. Op de sokkel is duidelijk herkenbaar het wapen van Gennep afgebeeld.

FOTO Dom van Keulen, Praalgraf Willem van Gennep in de dom

"Basisschool Maria Goretti moet gesloopt worden"

 

Althans……, dat staat in de gemeentelijke beantwoording van vragen van de VVD. Letterlijk staat er: “mede omdat het gebouw van Maria Goretti bouwkundig en financieel (afschrijving) aan vervanging toe is .”

Financieel afgeschreven? O jee, dat wordt nog wat. Ver en veruit de meeste gebouwen in Gennep zijn dan financieel afgeschreven en volgens de gemeente dus aan vervanging toe. Alle woningen ouder dan 40jr zijn dan niks meer waard en zouden gesloopt moeten worden volgens een dergelijke redenering. ( Ik hoop overigens dat de gemeente Gennep die methodiek snel invoert voor de waardebepaling in het kader van de onroerend goed belasting. )

Iedereen snapt natuurlijk dat dit nergens op slaat. Een onzin-verhaal. Nonsens!

Bouwkundig afgeschreven? Dan blijft over dat Maria Goretti bouwkundig aan vervanging toe zou zijn. Laat dat nou net hetgeen zijn waarvoor ik opgeleid ben, ervaring heb en deskundig ben (in ieder geval meer dan het college van B&W). (master Technische Universiteit, ingeschreven in architectenregister, bijna 40jr ervaring)

Het gebouw van Maria Goretti uit 1955 is in 1995 volledig gerenoveerd en gemoderniseerd onder mijn verantwoording en voldoet anno 2018 prima. De puien zijn compleet vervangen, de verlichting is compleet vervangen, er zijn akoestische plafonds aangebracht, er zijn naast de uitvalschermen als extra zonwering screens aangebracht, het complete dak is vervangen en daarenboven ook nog eens extra geïsoleerd.

Bij de renovatie is bovendien getracht om toekomstig noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk te verminderen. En vandaar is ook de keuze gemaakt voor aluminium puien, voor het bekleden van de dakranden en overstekken met trespa enzovoorts.

De lokalen zijn ruimer dan standaard, het gebouw is speels van opzet en biedt plenty mogelijkheden en ruimte. Niets mis mee en waarschijnlijk 1 van de betere schoolgebouwen van Gennep. Niks “bouwkundig afgeschreven”!

Ook dat is dus klinkklare nonsens!

Nieuwjaarswensen

Het is de tijd van de nieuwjaarswensen, maar natuurlijk ook van het nieuwjaarsconcert. Dat vindt as zondag plaats in PicaMare en begint om 11:00h. Entree is gratis. En ook de tentoonstelling 200jr harmonie is vanaf morgen ook weer in 2018 te bekijken.

2018 is het feestjaar van de harmonie, 200jr oud dit jaar. En zoals de voorzitter al bij de opening van de tentoonstelling meldde: de harmonie is daarmee langer onderdeel van Gennep, dan dat Gennep onderdeel van Nederland is.

Rechts een foto afkomstig van de familie Mooren (Spoorstraat), die de harmonie in april 1938 laat zien, als ze in de Kerkstraat (heet nu Torenstraat) de communicantjes begeleiden op weg naar de oude Martinuskerk. De trotse commissarissen met daarbij de trotse pa Thij Mooren Thij Mooren (van het Electro/Loodgieters bedrijf; zijn dochter Mies was 1 van de communiecantjes) loopt rechts vooraan. (correctie op aanwijzing van Han van Arensbergen)

de poster van het Nieuwjaarsconcert

Bevers erg actief in het Niersdal bij Gennep

Ruud Geraeds maakte bovenstaande foto van een door bevers omgelegde boom in de Niers tegenover Multimate (2 jan 2018)

Gemeente Gennep bespaart 7 miljoen euro

Goed nieuws aan het begin van jaar 2018; de gemeente Gennep kan 7 miljoen besparen. Dat is namelijk het bedrag dat begroot is voor een IKC (Integraal Kind Centrum) of KEC (Kind Expertise Centrum) aan de Picardie.

Ik heb uit goede bron vernomen dat na de zomer Maria Goretti het SO (Speciaal (lager) Onderwijs) van Mikado gaat huisvesten. Daarmee is de leegstand van Maria Goretti opgelost en is tevens een IKC of KEC een feit. Na de zomer bevinden zich onder één dak Lager Onderwijs (Maria Goretti), Speciaal (lager) Onderwijs (Mikado), BSO (Buitenschoolse Opvang) en Peuteropvang en is het door de gemeente blijkbaar nagestreefde IKC/KEC een feit.

En daarmee wordt dan dus 7 miljoen euro bespaard!

Lager Onderwijs Maria Goretti
Buitenschoolse Opvang en Peuteropvang
Speciaal Onderwijs Mikado

 

Op 9 januari werd ik geinterviewd door de Gelderlander over dit onderwerp. De verslaggever meldde mij dat men mijn update als een "grapje" beschouwde. Daarom dat ik nu (11 januari) toch nog maar eens daar op in ga om aan te tonen dat dit geen grapje is en dat IKC aan de Picardie er al lang is:

Speciaal voor de gemeente:
(die op mijn stukje, dat er al een IKC is, lacherig reageerden, dat dat wel een grapje zou zijn). Uit de officiële schoolgids van Maria Goretti 2015-2017 (en ik vraag me dus werkelijk af of de gemeente wel voldoende weet heeft van de eigen gemeente en in ieder geval Maria Goretti):


"Basisschool Maria Goretti is opgericht in 1953. Het gebouw heeft mooie ruime leslokalen. Ook de bibliotheek heeft een mooie plaats in het schoolgebouw.
De school beschikt over onder andere een personeelsruimte, een mooie multifunctionele hal, een handenarbeidkelder, een speellokaal, een (spreek-)kamer voor het MT en een kamer voor de IB-er.
Buiten de school is een prachtig en ruim buitenterrein met schoolplein, speelweide met voetbalgoals en volleybalnet, een pannaveldje en speeltoestellen waar kinderen zich heerlijk kunnen uitleven.

Onder hetzelfde dak van de school bevinden zich peuterspeelzaal ‘Nijntje' en de buitenschoolse opvang ‘Achterom'. Allebei onderdeel van SPRING kinderopvang.
Er is een goede onderlinge samenwerking met deze educatieve partners. Er bestaan zowel formele als informele contacten en overlegvormen.
Samen met de peuterspeelzaal geven wij vorm en inhoud aan VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

De Maria Gorettischool is relatief klein. Het is ook ons streven om onze groepen zo klein mogelijk te houden omdat wij denken dat onze kinderen daar baat bij hebben. Alle mensen die op school werken kennen onze kinderen bij naam en toenaam, wat onze school een fijne, veilige en vertrouwde uitstraling geeft.
Met onze zorgstructuur en inrichting van ons onderwijsprogramma geven wij vorm aan ‘Passend Onderwijs'. Wij werken samen met andere scholen, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In een cluster met vier basisscholen werken wij samen aan een ‘plus' groep waarin leerlingen zitten die bovengemiddeld presteren.

De buitenschoolse opvang ‘Achterom' van SPRING is gevestigd in ons eigen schoolgebouw.
Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van de basisscholen Elckerlyc, Maria Goretti, De Heggerank, De Ratel en De Piramide zijn van harte welkom op deze locatie. "

Niersjaarsduik 2018 op de film

 

Niersjaarsduik 2018 op de foto

Op een nieuwe lokatie dit jaar: de vlonders bij de Gennepermolen. Het was behoorlijk hoog water (en stijgende) en de Niers stroomde erg snel. En aan de gezichten in het water te zien vonden sommigen het erg koud. Ik heb 1 album gemaakt, dat is opgedeeld in 4 onderdelen: vooraf, de springers, het publiek en vanuit de lucht (de laatste zijn door Frank gemaakt)

vooraf
de springers/duikers
het publiek
vanuit de lucht
5000e bezoeker Petershuis

Jan Wessels belde dat ze vanmiddag de 5000e bezoeker van het Petershuis verwachtten. Wij er dus naar toe, want het zou leuk zijn om een foto te maken. En ja hoor: wie was de 5000e bezoeker? Mijn eigen Nellie. Dat zul je nu altijd hebben. Maar het is natuurlijk wel leuk dat de harmonie-tentoonstelling een succes is en het Petershuis zijn doelstelling realiseert van 5000 bezoekers. En ik had mijn foto's :-) . Een goede rutsch in het nieuwe jaar.....

Pastoor van Alphen, deel 3

(het gehele verhaal kunt u lezen achter de knop hierboven "v Dinter vertelt over harmonie")

Zijn eerste twintig levensjaren

Dinsdag 1 december 1778 draagt de vroedvrouw de kleine Theodoor naar de Martinuskerk. Vader Gerhard van Alphen en de twee doopgetuigen Herma Goossens en Maria van Dijck vergezellen haar. Pastoor Ebben wacht hen op bij het doopvont achter in de kerk. Weer thuisgekomen na de doopplechtigheid kan een blijde moeder Anna in het kraambed de dopeling weer in haar armen sluiten.

Kinderen
De twee jongens Henri en Theodoor krijgen3 januari 1782 een zusje met de namen Clara Genoveva. Als koopman behoort Garhard van Alphen tot de weinige welgestelden in het stadje. Hij kan het schoolgeld voor de twee jongens best betalen. Henri, de oudste, zal traditiegetrouw zijn vader in het bedrijf opvolgen. Voor Theodoor is bij gebleken goede capaciteiten het priesterschap weggelegd. Clara zal als meisje niet naar school gaan maar van jongs af aan moeder helpen in het huishouden, de huishoudelijke taken leren en later een goede partij trouwen.

Schooljaren
Theodoor gaat dus naar de katholieke lagere school in de Kerkstraat. Daar, tegen het kerkhof, doorloopt hij de eerste zes schooljaren. Tijdens de pauze spelen de jongens vóór de school, want tussen de graven is het verboden terrein. Theodoor is blij wanneer hij tussendoor de lange schoolbank mag verlaten om met een schoolmakker in de kerk misdienaar te zijn. Het leren gaat hem gemakkelijk af. En dus stuurt vader Gerhard hem na zes jaar naar de Latijnse school die gehuisvest is in het raadhuis. Daar geeft de rector hem onderwijs in vakken die voorbereiden op de studie voor priester.

Bezet gebied
De gevolgen van de Franse revolutie (1789) worden in heel West-Europa merkbaar. Onder geïnspireerde leiders trekken Franse legers de landsgrenzen over. Het hertogdom Kleef wordt in 1794 overrompeld; de Pruisische koning laat zijn ver af gelegen wingewest in de steek. De hoge regering in Kleef wordt gedirigeerd door de opperbevelhebber van de Franse bezetters. In Gennep gaat Derk Thierry en Hanna Jeanne heten.

Studie
In deze Franse periode is Theodoor in Gennep ‘uitgeleerd' en zal hij zijn geboorteplaats moeten verlaten. Voor de vervolgstudie tot priester gaat hij naar de theologische hogeschool in de bisschopsstad Keulen. Daar is de priesteropleiding van het bisdom Keulen, waaronder Gennep valt. Tijdens deze studiejaren zal hij een of twee keer per jaar zijn voeten weer op Gennepse bodem zetten.

Wiel van Dinter

Film van de uitreiking van Genneps gewiekste

 

Neije Miksers winnen Genneps gewiekste 2017

klik voor het album op onderstaande foto

De familie Kets

Tonny kreeg van Pieter Bleyleven een oude foto om te scannen:de familie Kets uit de Burgemeester Woltersstraat, zo te zien net voor WOII. En we weten ook nog de meeste namen. De foto wordt ook toegevoegd aan de albums Gennepse mensen.

Wiel van Dinter vertelt: deel 2
Inmiddels staat ook deel 2 van het verhaal van Wiel van Dinter over pastoor van Alphen online. Hoe de familie van Alphen zich, zo'n 240jr geleden, vanuit Wamel in Gennep vestigde, in de Zandstraat: link naar het verhaal van Wiel (ook via de knop boven)
Lang vervlogen tijden-de ULO

onderstaande foto´s zijn afkomstig van Marianne Holten (blijkbaar de dochter van meester van Cleef). De linker foto toont burgemeester Gilissen in "vreemd gezelschap" op de Groes. De foto is van rond 1955. Op de foto rechts een uitstapje van een ULO klas naar Schiphol. Henk heeft de foto's gescand.

Inmiddels heeft Frank ook een facebook pagina aangemaakt, waarop u de site kunt volgen (en liken) en waar u commentaar kunt geven. Op termijn wordt daarmee het gastenboek overbodig.

Tonny Wilbers stuurde een mailtje dat hij toch verschillende mensen herkent: " Herken toch enkele mensen van deze foto: Burgervader Gilissen, Sloots (dir. Postkantoor ) -Theo van As ( PTT)- Gerrit Guelen ( postbode ) – Jan Linders ( medewerker postkantoor , later dir. ) Liebrand ( Irenestraat )- Geert van Hout – Joop Gartsen. Wat voor een gelegenheid het geweest is , geen idee. "

Niet te filmen.....
het gedrag van sommige mensen. Ik liet vanavond Fleurtje uit en trof op het Wilhelminaplein afvalcontainers voor plastic en verpakkingsmateriaan aan die volgestouwd waren met glas-afval. Ik heb het glas er maar voorzichtigheidshalve uitgehaald. Op de foto rechts de glascontainer voor bruin en groen glas, die propvol zat. (was 2 dagen geleden trouwens ook al, hetgeen iets zegt over het op tijd ledigen van die containers) Maar hier was een TL buis in gestoken, die eigenlijk bij het chemisch afval hoort. De glascontainer voor wit/transparant glas was overigens nog helemaal niet vol, zodat het glas van de de foto links best in die container had gekund. Ik heb dat maar niet gedaan vanavond want het was al na 10, en het dumpen van glas in de container maakt behoorlijke herrie. Ik neem aan (hoop) dat Appie zich er morgen over ontfermt.
Nachtmis

Het was druk en warm en met glühwein achteraf. Wat plaatjes

 

Buiten in rij voor slager......

een opmerkelijk plaatje op de zondagochtend: een lange rij wachtenden, buiten in de kou, voor de slager.......

Kaarsjesavond 2017

 

Glazen Winkeltje levert € 12.111 op voor Serious Request

Knappe actie van de dames in kwestie, die het bedrag ook meteen naar het glazen huis in Apeldoorn hebben gebracht.

Misschien is u opgevallen dat bovenaan een nieuwe knop is verschenen met als titel "Wiel van Dinter vertelt over harmonie".

Wiel heeft namelijk verder onderzoek verricht en dit heeft geleid tot een serie publicaties als aanvulling op alles wat hij al heeft gepubliceerd over de harmonie. Dit kunt u vanaf nu volgen via deze website (achter de knop dus). Vandaag deel 1, over pastoor van Alphen, de latere oprichter van de harmonie in 1818. Veel plezier.

Kaarsjesavond

de rest volgt later :-)

Music at the museum!

 

Joop Koninklijk

Ik zag gister, donderdag 20 dec 2017, ineens een feesttent voor de winkel van Joop den Boer. Blijken ze het predikaat Koninklijk gekregen te hebben uit handen van zowaar de "gouverneur" van Limburg en de burgemeester. Ik was er niet bij, maar gelukkig was "de lange" uitgenodigd en heeft een paar plaatjes geschoten.

Een wat mij betreft volstrekt terechte erkenning voor deze zaak, want zolang ik me kan heugen zit Den Boer al op deze hoek van de Niersstraat en heeft zich met succes gedifferentieerd van de massa door zich te richten op kwaliteit. Daarmee heeft Gennep 2 zaken met het predikaat hofleverancier: Aarnoutse en Den Boer. Ik vrees dat er (in ieder geval de eerste decennia) geen meer bij komen, want er zijn al heel veel echt Gennepse zaken uit het straatbeeld verdwenen. Familie den Boer: proficiat!

Hieronder nog wat plaatjes van de hand van "de lange" (en maar goed dat ie zo lang is.. :-) )

Gisteren was zowiso speciaal, want ook de actie "het glazen winkeltje" van basisschool de Ratel voor de landelijke actie Serious Request (met het glazen huis van 3FM), haalde zelfs het jeugdjournaal. Ik heb die uitzending opgenomen zodat de beelden tot in lengte van jaren voor Gennep bewaard blijven. En verder ook nog een filmpje van de opening van de tentoonstelling 2 eeuwen harmonie van Gennep en een fotoalbum van diezelfde opening van fotograaf Gerard Kruijsen.

En vanavond is natuurlijk kaarsjesavond: half 8 op de Markt, en blijkbaar groter dan ooit!

Jeugdjournaal 20/12/2017 met het Glazen Winkeltje van de Ratel
de opening van de tentoonstelling 2 eeuwen harmonie op zaterdag 16 dec 2017

Voor het fotoalbum van Gerard Kruijsen van de opening van de tentoonstelling 2 eeuwen harmonie, klik op de foto hiernaast:

hieronder nog wat foto's

de sponsoren

de glazen winkel in Clarenshof

de foto van de gemeente

de feesttent in de Niersstraat

21 april worden de struikelstenen geplaatst

Zaterdag 21 april worden de struikelstenen geplaatst voor de Gennepse mensen die uit het straatbeeld van Gennep weggehaald werden om te worden vermoord ergens ver weg. Kinderen, zoals Selly, 10jr oud, Nanny, 12jr oud, jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Ze komen terug in Gennep, op de plek waar ze woonden en vanwaar ze werden gedeporteerd. Bijna niet voor te stellen, de weg naar Vught en Westerbork, de treinwagons, gezinnen uit elkaar gesleurd, de vernedering, het geen adem meer krijgen en stikken. Het ene moment in Gennep wandelend tussen de andere Gennepenaren en even later weggerukt en vermoord. (bv: link naar verhaal van Toon van Kalmthout over Selly Andriesse)

Ik heb al eerder over de struikelstenen bericht, maar nu is het bijna zover. Gunther Demnig komt op zaterdag 21 april alle 22 Gennepse struikelstenen plaatsen op de adressen waar deze Gennepenaren woonden: Markt 15, Houtstraat 4-6, Zandstraat 6, Zandstraat 40, Brugstraat 16, Spoorstraat 123, Middelweg 32 en Nijmeegseweg 34.

De avond tevoren zullen lezingen georganiseerd worden: Gunther Demnig zal zijn Europese project van Stolpersteine toelichten, Herman van Rens (autoriteit in Nederland op gebied van deportatie van Joden en Zigeuners) zal het situatie van de Joden in Nederland en Limburg schetsen en tenslotte zal Harrie-Jan Metselaars de situatie van de Gennepse Joden beschrijven. Wie ze waren, hoe het in Gennep was, en wat er met hen gebeurd is.

Later in 2018 (direkt na de zomer) zal een boek over de Gennepse Joden verschijnen en zal een tentoonstelling ingericht worden in de kenniskeuken (sousterrain onder de bibliotheek) en zullen weer lezingen gehouden worden en filmmateriaal vertoond. Ook zal er lesmateriaal voor de Gennepse scholen gemaakt worden.

HIER WOONDE

HENRI ANDRIESSE

GEB. 1897

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

16.7.1943

HIER WOONDE

JULCHEN ANDRIESSE-JAKOBSOHN

GEB. 1899

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

11.6.1943

HIER WOONDE

ABRAHAM JAKOBSOHN

GEB. 1861

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

JOSEPHINA BOCK

GEB. 1879

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

BERTHA BOCK

GEB. 1876

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

HEDWIG BOCK

GEB. 1890

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN AUSCHWITZ VERMOORD

30.8.1942

HIER WOONDE

MAX BOCK

GEB. 1877

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

RACHEL BOCK-OPPENHEIMER

GEB. 1879

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

JACOB KAUFMAN

GEB. 1890

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

16.7.1943

HIER WOONDE

HENRIETTE KAUFMAN-LEEFSMA

GEB. 1894

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

11.6.1943

HIER WOONDE

JULIUS ANDRIESSE

GEB. 1885

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN LUDWIGSDORF VERMOORD

6.3.1943

HIER WOONDE

HELENE ANDRIESSE-HES

GEB. 1895

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN AUSCHWITZ VERMOORD

30.8.1942

HIER WOONDE

WERNER HERTOG

GEB. 1909

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN BUCHENWALD VERMOORD

29.3.1945

HIER WOONDE

JET VAN LEEUWEN

GEB. 1872

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

14.5.1943

HIER WOONDE

ELLEN van LEEUWEN-HOFFMANN

GEB. 1919

VAN HIER GEVLUCHT

9.4.1943

OP WEG NAAR BERGEN-BELSEN VERMOORD

Kort na 21.1.1945

HIER WOONDE

SAMUEL ANDRIESSE

GEB 1890

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

16.7.1943

HIER WOONDE

JOHANNA ANDRIESSE-JESSE

GEB. 1880

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.4.1943

IN SOBIBOR VERMOORD

16.7.1943

HIER WOONDE

HILDEGARD ANDRIESSE

GEB. 1918

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN AUSCHWITZ VERMOORD

30.8.1942

HIER WOONDE

WALTHER ANDRIESSE

GEB. 1916

VAN HIER GEDEPORTEERD

25.8.1942

IN OPPER-SILEZIË VERMOORD

April 1943

HIER WOONDE

HEDWIG KÖLLING-HIRSCHBERG

GEB. 1882

VAN HIER GEDEPORTEERD

9.9.1943

IN AUSCHWITZ VERMOORD

17.7.1944

Eea is geïnititeerd en wordt georganiseerd door de stichting Monarch met mijzelf als contactpersoon. Ikzelf heb indertijd het initiatief genoemen omdat ik het te triest voor woorden vind, wat er gebeurd is. Wat er bv met die meisjes van 10jr en 12jr gebeurd is gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Erg genoeg is het ook nog actueel, want nog altijd wordt er onderscheid gemaakt op basis van afkomst, religie, kleur of wat dan ook. En daarom is dit project ook zo belangrijk. Om ons aan die Gennepse mensen te herinneren en wat er met hen gebeurd is, maar ook om ons te doen stilstaan waar eea toe kan leiden als genoemd onderscheid wordt gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met oa de stadsgidsen en de andere leden van het cultuur-historisch platform binnen Gennep en ook met de gemeente Gennep. De bedoeling is dat de stenen zelf gefinancierd worden vanuit de Gennepse bevolking zelf (22 stenen à € 120,= per steen) omdat het Gennep en de Gennepenaren betreft. Voor het overige zal de gemeente Gennep subsidie verlenen en wordt een (even groot) subsidiebedrag aangevraagd bij de provincie Limburg.

Als u wilt meedoen, dan volstaat een mailtje naar mij (harm.teunissen@home.nl). Ik noteer dan uw naam als bevestiging en vraag later (in maart) om het geld over te maken op de rekening van Monarch zodat daarvan de plaatsing van de struikelstenen betaald kan worden.

Een echte aanrader

werd door velen de zaterdagmiddag geopende tentoonstelling 2 eeuwen harmonie van Gennep genoemd. In stijl kwam de harmonie achter het vaandel door de Zandstraat gemarcheerd op weg naar museum het Petershuis, waar de komende 6 weken de tentoonstelling "2 eeuwen harmonie van Gennep te bekijken en te bewonderen is"

Opgesteld voor het Petershuis werden een aantal marsen gespeeld, waarna Anries Knevel, voorzitter van het Petershuis een korte speech hield, waarna Mat Rutten, voorzitter van de harmonie, het woord nam en in het kort 200jr harmonie van Gennep belichtte, de kerkelijke harmonie voor iedereen en al 200jr paraat voor Gennep en de Gennepse bevolking. De 2 jongste leden mochten de openingshandeling verrichten, waarna het vaandel binnen in de standaard werd gezet ten teken, dat de tentoonstelling officieel was begonnen.

De leden van de harmonie en de eerste gasten kwamen ogen en oren te kort en een veelgehoorde uitspraak was dat men toch een keer snel terug moest komen om nog eens goed te kijken, want er is veel te zien en te horen. En voor de kleintjes ook om te doen, want er is een kleurwedstrijd voor de jeugd en men krijgt in ieder geval al een ballon mee.

Wilt u het Gennep van 1818-2017 nog eens in beeld en geluid bekijken (met de nadruk op de laatste 100jr, want van voor die tijd waren er slechts enkele beelden), dan moet u beslist gaan kijken. En niet alleen voor de harmonie. In het Petershuis is de grootste verzameling ooit van historische films van Gennep bijeen gebracht, want meestal speelde en speelt de harmonie bij belangrijke gebeurtenissen een rol. Aan het eind van de bijeenkomst bedankte Mat Rutten Petershuis en vrijwilligers en iedereen die heeft geholpen en daarna nog nadrukkelijk Wilma en Nellie voor het in elkaar zetten van deze mooie tentoonstelling. Hieronder een paar plaatjes van de opening.

kleine toepasselijke (met embleem harmonie) gebakjes worden rond gedeeld

muziekanten mochten hun instrumenten bij de Kroon leggen en snellen terug naar Petershuis

waar de koffie, thee, warme chocomel of glühwein stonden te wachten

Voor de jeugd is er een eigen hoekje. Met ook nog kleurplaten (links) voor de jeugd van Gennep en natuurlijk ballonnen voor de kleintjes, en ook kunnen allerlei instrumenten uitgeprobeerd worden. Er zullen de komende weken ook regelmatig muziekanten van de harmonie komen spelen en de kids kunnen dan vragen wat ze willen, of (als ze dat willen) wellicht eens op die hele grote bas blazen. Mooi foto-moment om voor later te bewaren trouwens!
De Gennepse bevolking helpt de harmonie weer op de been

de aller-eerste na-oorlogse foto van de harmonie: 1946

Bij terugkomst van de evacuatie in het (door de geallieerden!!) geplunderde Gennep had de harmonie helemaal niets meer, behalve een oud verschoten vaandel uit 1861. (en dat vaandel is op de tentoonstelling in 2018 te zien). Men had geen geld en geen enkel instrument.

De harmonie kwam echter weer langzaam op de been door giften van de Gennepse bevolking (een collecte leverde toen zelfs fl 2072,50 op), een enorme gift van fl 1000,= van Matigheid en Genoegen (deel van de opbrengst van hun revue), een subsidie van de gemeenten van fl 100,= en een bijdrage van de kerk van fl 125,=. Al met al had men in 1946 weer fl 3518,90 in kas, die grotendeels aan de aankoop van instrumenten werd besteed. Ook werd nog een bedrag van eht kerkbestuur geleend. Die instrumenten werden bij de firma Schenkelaars in Eindhoven gekocht en telkens opgehaald door A. Roossenboom.

De reclameplaat van de fa Schenkelaars (de clown met de grote trom) is ook te zien op de affiches van de tentoonstelling van 2 eeuwen harmonie, die vanaf komend weekend in het Petershuis is te bewonderen.

Hieronder een 4 tal foto's van vandaag.

de harmonie al een klein stukje groter

de tentoonstelling begint vorm te krijgen

het carnavalsvaandel, dat nog uit de 50-er jaren dateert. Rechts ziet u een stukje van het scherm, waar u uit 15 filmpjes kunt kiezen

Wilma en Nellie (de organisatoren) druk bezig

het vaandel uit 1861

2 eeuwen harmonie van Gennep

komend weekend wordt de tentoonstelling 2 eeuwen harmonie van Gennep geopend in het Petershuis en is voor allen (gratis) toegankelijk. Een aanrader en zeker in de kerstvakantie. Het is natuurlijk uniek dat een vereniging zo lang bestaat en daarmee ook een van de oudste harmonieën van Nederland is. In het Petershuis is de geschiedenis samengevat en is er voor elk wat wils. Van de na-oorlogse groepsfoto's zijn de meeste namen bij elkaar gezocht. De tentoonstelling is verder thematisch ingericht. Ook zijn er muziekinstrumenten te zien (en aan te raken en sommige zelfs te bespelen). Alle uniformen die de harmonie ooit gehad heeft worden tentoon gesteld evenals het oude vaandel dat nog uit 1861 dateert en dat een van de zeer weinige zaken is die de harmonie na de terugkeer van de evacuatie in 1945 in een leeg-geplunderd Gennep aan trof.

Leden van de harmonie zullen tijdens de tentoonstellingsduur op geregelde moment acte de presence geven en hun kunsten ten toon spreiden. Ook dat is voor de kids leuk, omdat ze zo op laagdrempelige manier met de instrumenten kennis kunnen maken. En laat ze rustig vragen stellen aan de muzikanten, want die geven graag antwoord of laten zien hoe het werkt. Hebben de kids daar geen zin in, dan kunnen ze altijd nog gaan kleuren, want de kleurplaten en stiften liggen klaar.

En tenslotte is er ook bewegend beeld op een supergroot scherm op de 1e verdieping. Daar is een keuze te maken uit maar liefst 15 filmpjes, die een beeld geven van Gennep en de harmonie in de afgelopen 100jr. De oudste beelden dateren zelfs uit 1917, maar er zijn ook beelden te zien uit 1920, 1923, 1941, 1942, 1943, 1945, 1947, 1953, 1955 enzovoorts. Wilt u zien hoe burgemeester van Banning zijn oudste kind in 1942 naar de (oude) Martinuskerk in een rijtuigje ter doop bracht, of het inhalen van deken Janssen in 1945, burgemeester Gilissen in 1947, de opening van de Nieuwstraat in 1953, de inhuldiging van het oorlogsmonument in 1953 (met het inmetselen van een dokument in de sokkel), de opening van de Maasbrug in 1955, het is allemaal te zien. Maar ook een compilatie van 23 jaar Proms in Gennep of 200jr harmonie van Gennep in beeld gebracht.

Afgelopen weekend was het het weekend van de kerstmarkt, maar vooral ook van de allereerste Genneps Gewiekste quiz. Hartstikke leuk met heel veel deelnemers. Ikzelf heb ook meegedaan en volgens de oorspronkelijke aankondiging zouden we meer dan voldoende mensen in het team hebben (8), maar ik vermoed dat in de loop van de maanden het aantal gestelde vragen vanwege het enthusiasme van de organisatie drastisch is toegenomen en dusdanig dat ik het minimaal gewenste aantal mensen in een team toch op tenmiste 15 schat. En dan plus nog zo'n stuk of 6 computers. 8 man is dan wel heel erg weinig en zeker als er mensen ook nog de hele tijd weg moeten naar skate-baan, Takken, Martinuskerk, de Kroon en de etalages in de Niersstraat (volgende keer moet Joop den Boer trouwens ook de tijdklok van de etalage-verlichting zo zetten, dat ie niet halverwege de avond uit gaat, maar dat terzijde).

Afgelopen weekend was het ook het weekend van de sneeuw. Mooie plaatjes, maar ook giga-verkeersproblemen. Zo stond er zelfs op zondagmiddag rond 16;00h maar liefst 1225km file volgens de ANWB. Onvoorstelbaar. Het weer had jammer genoeg waarschijnlijk ook een nadelige invloed op het aantal bezoekers aan de kerstmarkt. Jammer en vooral omdat men dit jaar zo zijn stinkende best gedaan had. Groter dan ooit en zelfs tot en met de Niersstraat. Volgend jaar beter (en dan ook graag de koopzondag beter afstemmen, zodat die gelijk valt met de kerstmarkt). Ik heb een paar plaatjes geschoten afgelopen weekend.

Genneps Gewiekste
Kerstmarkt op zaterdag
Kerstmarkt op zondag
wat sneeuwplaatjes
I'm back! :-)

al vroeg sneeuw dit jaar trouwens. Onderstaande foto is van Frank

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

www.gennepnu.nl Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!