4e Niersbrug, Persbericht gem. Gennep 30 nov 2009

Persbericht van de gemeente Gennep

Gemeente werkt door aan Niersdalbrug

De gemeente Gennep is druk bezig met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan voor de Niersdalbrug. Naar verwachting gaat het voorontwerp in januari in procedure en vindt in februari een informatieavond plaats. Afgelopen week overlegde wethouder Jansen met de gedeputeerde over de brug. Ook nodigt het college de tegenstanders van de brug uit voor een gesprek in januari.

Op dit moment bereidt de gemeente Gennep het nieuwe bestemmingsplan voor, in nauw overleg met onder andere Staatsbosbeheer en het waterschap. Om de aanleg van de Niersdalbrug mogelijk te maken, moet het bestaande bestemmingsplan worden vernieuwd. Naar verwachting gaat de bestemmingsplanprocedure in januari van start. Tijdens deze procedure vindt ook het formele overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg plaats. Zij moeten goedkeuring geven aan het nieuwe bestemmingsplan. Afgelopen week bracht wethouder Jansen gedeputeerde Driessen van de Provincie Limburg op de hoogte van de stand van zaken van het project. De gedeputeerde nam op vrijdag 20 november jl. een pakket handtekeningen van tegenstanders van de brug in ontvangst.

Inbreng van inwoners

Tijdens twee informatieavonden in 2008 hebben inwoners wensen en ideeën aangedragen voor de plaats, vorm en uitstraling van de brug. Het ontwerp van de brug is gebaseerd op deze wensen en ideeën. In februari 2010 vindt een inspraak- en informatieavond plaats, waar de gemeente laat zien hoe alle input is vertaald in een definitief ontwerp. Inwoners kunnen tijdens deze avond vragen stellen en een inspraakreactie indienen. Daarnaast nodigt het college tegenstanders van de brug, verenigd in de Actiegroep Een Brug Te Ver, uit voor een gesprek in januari.

Snelle en veilige verbinding

De gemeente Gennep wil met de fiets-voetgangersbrug over de Niers de kernen van Gennep en Ottersum beter op elkaar aansluiten en voorzieningen als winkels, scholen en sportgelegenheden beter en veiliger bereikbaar maken voor langzaam verkeer. De brug levert bovendien een aantrekkelijke toeristische route op. De Niersdalbrug maakt deel uit van het Raadsprogramma en van het programma Gennep Vitale Vesting.