Zand erover

Zand erover is het devies bij Nillessen. De nieuwbouw aan de kant van de Zandstraat wordt verhoogd aangelegd, boven de in de grond zittende archeologische resten. Is wel lastig bouwen, maar scheelt een heleboel geld dat anders aan verplicht archeologisch onderzoek moet worden uitgegeven. En zo blijven de resten voor de toekomst behouden. Begrijpelijke keuze en zal vaker gebeuren in Nederland waar kosten van archeologisch onderzoek voor de eigenaar van de grond zijn. Een maatschappelijk belang wordt zo afgewenteld op de perceel-eigenaar. De nieuwbouw komt op palen, die binnenkort gezet worden (of als het schroefboorpalen zijn, gedraaid worden). Daarvoor zijn het perceel en de archeologische resten met zand afgedekt en zijn de plaatsen van de palen gemarkeerd. Aan de ooievaars (blijkbaar andere dan verleden jaar en afkomstig uit Beugen) gaat het allemaal voorbij.
De lob: ik ben niet slim genoeg?

Vanavond nog eens op de website van de projectgroep van de lob van Gennep gekeken bij de "oplossingsrichtingen". Mijn conclusie: mensen in de lob moeten heeeeel snel voor de optie van de verbindende dijken met de schuif kiezen, die ik hieronder heb staan, gekopiëerd van de genoemde website;

Daar staat namelijk dat de overstromingskans 1/3000 per jaar wordt (dus voordat de schuif open gaat). De kans is al uitermate klein dat het water daadwerkelijk zo hoog komt als bij die 1/3000 per jaar hoort, maar bij zoveel water staat half Limburg al onder water en dient dus al als waterberging ofwel als overloopgebied van de Maas (inclusief Gennep overigens), maar stroomt het water bovendien aan alle kanten over de dijk aan de Brabantse kant van de Maas. Daar is het beschermingsniveau namelijk 1/1000 per jaar. Daarmee komt een gigantisch bergingsgebied aan de Brabante kant beschikbaar en veel en veel groter dan de waterberging in de lob. Die lob gebruiken is dan helemaal niet meer nodig.

Misschien is dat scenario ook als meer normaal te beschouwen, want dat gebied ligt lager dan de lob en is meer de "natuurlijke bedding" van de Maas dan de lob.

En dan heeft de lob ook nog eens de burgemeester van Gennep achter de hand die het open zetten van de schuif kan verhinderen krachtens artikel 175 van de Gemeentewet (die prevaleert boven alle andere wetten zoals oa de Waterwet, behalve alleen de Grondwet).

Iedereen gelukkig zou je denken, maar misschien ben ik niet slim genoeg en mis ik iets.

Het zou ook prettig zijn om met waterhoeveelheden te werken en liefst waterstanden bv ter hoogte van de Maasbrug, dan met die kansen van 1/250, 1/300, 1/1000 of 1/3000 per jaar. Wat betekenen die nu voor de waterstanden?

Die schuif, dat is wel een dingetje. De projectgroep heeft de schadevergoedingsmogelijkheden laten onderzoeken. Rapport.

Daarin staat dat de rampenwet de beste mogelijkheden biedt voor schadevergoeding. Degenen die nà de in de rampenwet genoemde datum van 19 april 1996 (datum beleidsruimte voor de rivier) gebouwd hebben vallen daarbij volkomen buiten de boot.

Echter, in dat rapport wordt aangenomen dat het overstromingsrisico niet te verzekeren is. Dat is echter wèl degelijk het geval. Er zijn momenteel zelfs 2 maatschappijen, de Neerlandse en verder sinds kort ook nog Turien & Co. (de links zijn naar de polisvoorwaarden). Als gevolg zou helemaal niemand meer recht hebben op enige schadecompensatie vanwege de rampenwet omdat dit wordt uitgesloten (letterlijk in art 4.3: "3. Een gedupeerde heeft geen recht op een tegemoetkoming in de schade of de kosten, voor zover: a. de schade of de kosten redelijkerwijs verzekerbaar waren;" Die rampenwet moet dus eigenlijk dringend herzien worden in het licht van de recente ontwikkelingen in de verzekeringswereld, ofwel de wet moet in de praktijk anders of met clementie worden toegepast. Maar dat biedt weinig zekerheid. Verzekeren dan maar en de extra jaarlijkse kosten accepteren?

Er ontstaat dan een interessante situatie. Want de verzekeringen sluiten schade veroorzaakt door onder water zetten (zoals met die schuif) uit van hun dekking. Beide verzekeringen doen dat. Dat betekent vervolgens weer dat de bewoners die niet na 19 april 1996 gebouwd hebben weer wel recht kunnen krijgen op vergoeding uit het rampenfonds, maar dat degenen die na die datum gebouwd hebben ineens weer compleet buiten de boot vallen. Als conclusie kun je dan stellen dat alle inwoners die na 19 april 1996 gebouwd hebben moeten trachten die schuif te voorkomen, want ze kunnen beter gewoon overstromen (dan keert hun verzekering uit), terwijl de andere inwoners van de lob beter een schuif kunnen hebben (want voor hen keert de rampenwet uit). En er is natuurlijk sowieso een veel grotere veiligheid tegen overstroming.

Ik vind het zo langzamerhand wel komisch worden, maar (als gezegd) misschien begrijp ik er wel helemaaaaaaal niets van.

de lange

een bekende Gennepenaar niet in 1, maar zelfs in 2 afleveringen in het L1 programma "ongerwaeg" op 28 en 29 januari 2020.

Gemeente helpt rolstoelbus

Wat mij betreft het beste besluit in jaren van de gemeenteraad; een subsidie van € 10000,= en een renteloze lening van max. € 25000,= voor de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus ter vervanging van de door brand verloren gegane oude bus. En ook nog eens met algemene stemmen. Chapeau dames en heren.

Iets anders is die vuurwerkmotie. Die snap ik niet eens precies. De gemeenteraad (SP, D66, PvdA voor, CDA en VVD tegen) roept het gemeentebestuur als volgt op: "• voor zowel knal- als ook siervuurwerk een algemeen vuurwerkverbod in te stellen voor de hele gemeente". Bedoelen ze nu het afsteken of het in bezit hebben van vuurwerk. Dat is denk ik toch een belangrijk verschil. Op zich is de actie tegen vuurwerk begrijpelijk gezien de overlast, de gewonden, de milieuvervuiling en ook als hulpmiddel voor het tegengaan van agressie tegen hulpverleners (makkelijker repercussie door politie mogelijk), maar alleen denk ik dat het niet te handhaven is.

En tenslotte is ook de profielschets van een nieuwe burgemeester aan de gouverneur overhandigd (die mèt zijn staf voor dit punt bij de vergadering aanwezig was. Toch een heel eind vanuit Maastricht).Met een komisch begin door de voorzitter van de commissie die abusievelijk begon over een kandidaat met "overgewicht". Maar het was duidelijk wat bedoeld werd. :-)

Dat gewicht, of beter een sterke rug zou voor NTDV weleens belangrijk kunnen zijn, want die burgemeester kan het eventueel openzetten van "de vermaledijde schuif" tegenhouden. Want wat bepaalt artikel 175 van de gemeentewet? (met dank aan Goof)

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester: Artikel 175

1.In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.

Dat betekent dus dat de burgemeester ALLE wetten, behalve de grondwet aan de kant kan schuiven en zou kunnen afdwingen dat de schuiven dicht moeten blijven om een ramp in de lob te voorkomen. Lijkt me een interessante discussie op te leveren. Een beetje de vraag is dan hoe het zit met de veiligheidsregio en wat de voorzitter daarvan dan doet?

Op L1 tenslotte een erg leuk interview met Tonny Wilbers. Goed gedaan Tonny! https://l1.nl/ongerwaeg-en-mamas-mendje-in-gennep-154816/?fbclid=IwAR1qU527hSmW8mQM9uUTt_4KVYSsjQczEV5hbQG5ksLHaPBlyKqyp0-Muxs

het boekje "Holocaust in Gennep"

Het boekje "Holocaust in Gennep" is hier te downloaden, om op uw computer of tablet na te lezen of ook om bv als lesmateriaal op school te gebruiken.

Onthulling Lichtmonument

 

een paar foto's van de onthulling en daarna

Receptie prins IVO van Bombakkes

Zoals altijd beet de harmonie het spits af op de receptie van Bombakkes, van prins Ivo, stadsprins van Gennep.

Eerst werd natuurlijk, zoals elk jaar een statiefoto gemaakt. Daarna kondigde Barend de harmonie aan. Namens de harmonie sprak voorzitter Mat het prinselijke paar toe, waarna de felicitatiemars volgde. De harmonie had ook een cadeautje: een trompet met maar liefst 4 ventielen en ook nog een mandje met noten.

Kienderoptocht 2020

Dinsdag 25 februari 2020 om 13.00 uur is het weer zo ver.

de Kienderoptocht van 2019

Zoals elk jaar is op carnavalsdinsdag de traditionele Kienderoptocht. Zoals altijd verzorgd door Jong Nederland, de Coloradokevers, ‘t Bombakkes en de Waggelaars. Dit jaar zal de 14e editie van de Kienderoptocht plaatsvinden met hopelijk mooi weer.

De jeugd heeft de toekomst en aan de inzet en de creativiteit van de deelnemers te zien komt die toekomst helemaal goed. Het is ieder jaar weer een mooi gezicht om de prachtig versierde wagens en mooie creaties door de straten van Gennep te zien trekken. Een beeld dat je niet mag missen! De optocht start om 13.00 vanaf het stadhuis op de markt, waarna hij vervolgt door de Zandstraat en dan linksaf slaat, de Middelweg/Steendalerstraat in. Dan helemaal tot aan de Pr. Marijkestraat. Dan weer linksaf de Pr. Marijkestraat door en daarna linksaf de Picardie in. De optocht eindigt op het plein bij Pica Mare.

Aansluitend vindt dit jaar in PicaMare de DolDwazeDinsdag plaats, een hele gezellige middag met spellen voor jong en oud! Tijdens de DolDwazeDinsdag zal ook de prijsuitreiking van Kienderoptocht plaatsvinden, nadat de jury een besluit heeft genomen!

Als je mee wilt doen, ga dan even naar de website van Jong Nederland Gennep: WWW.JNGENNEP.NL daar staat nog meer informatie en daar kun je jezelf ook inschrijven

Holocaust in Gennep

In de kenniskeuken, onder de bibliotheek, is momenteel weer de tentoonstelling over de Holocaust in Gennep te zien. Aan de hand van fotomateriaal en archiefmateriaal wordt het lot van de Gennepse Joden in 1940-1945 getoond.

De archiefstukken laten zien hoe de Joden eerst geregistreerd worden en vervolgens steeds verdergaande beperkende maatregelen kregen opgelegd, culmineren in de deportatie. En als ze de oorlog al overleefd hadden, dan was aan hun ellende vaak nog geen einde gekomen. Niet alleen werd geen speciale aandacht aan hun lot gegeven ("tenslotte had iedereen geleden"), maar moesten ze ook moeite doen om bezit terug te krijgen en werden ze zelfs in een enkel geval gevangen gezet.

De tentoonstelling is opgezet door de stichting Monarch in het kader van de plaatsing van het lichtmonument in Gennep. Ook in dat kader is door de stichting Monarch een handzaam 40 pag boekje, rijk geïllustreerd, gemaakt aan de hand van het boek "En toen waren ze weg" dat in 2018 is uitgegeven. Het boekje wordt mede gefinancierd door de gemeente Gennep.

Het Gennepse Lichtmonument is inmiddels ook in Gennep gearriveerd, ruim op tijd voor de onthulling as zondag. Het plan is om het lichtmonument, na de onthulling op het Ellen Hoffmannplein, op te stellen in de Martinustoren.

Als u dan toch in de Kenniskeuken bent, dan kunt u meteen de vitrines bekijken met de opgravingsvondsten bij de voormalige bakkerij Nillessen. De romein heeft inmiddels al een half jaar opgravingen verricht maar ook het nodige puzzelwerk verricht om de potten van de vroegere Gennepse pottenbakker Essing zo goed mogelijk te reconstrueren met de door hem gevonden scherven.

Plundering door geallieerden

Bezet, bevrijd, geplunderd: Dat schrijven historisch onderzoekers Paul Klinkenberg, Paul Thissen en Paul van der Heijden in hun boek met dezelfde titel. Het boek verscheen vrijdag tegelijk met de opening van de gelijknamige expositie in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. „Plundering door de geallieerden was heel lang taboe in de herdenkingscultuur. Nu, driekwart eeuw later, is het tijd om deze schaduwkant van de bevrijding te belichten”, aldus de auteurs. „Na de oorlog overheerste het gevoel van: vreselijk wat er is gebeurd, maar nu bouwen we ons bestaan weer op. De bevrijders waren helden. Zand erover.”

De site Nijmegen nieuws schrijft op 11 jan 2020 over de expositie in het Vrijheidsmuseum:

Expositie ‘Bezet, bevrijd & geplunderd' in Vrijheidsmuseum: Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen, 1944-1945

Al zolang oorlogen bestaan, wordt er geplunderd. Het zal daarom niemand verbazen dat ook geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog zich aan plundering schuldig maakten. Maar waarom deden ze dat op het grondgebied van een bevriende natie? Onderzoek naar wat zich afspeelde in de regio Nijmegen, leidt tot een confronterende conclusie: met name in de geëvacueerde gebieden van de gemeenten Ubbergen, Millingen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Ottersum en Gennep blijken vrijwel alle gebouwen leeggehaald. Geallieerde troepen – Amerikanen, Britten en Canadezen – roofden niet alleen uit woonhuizen, maar ook uit fabrieken, hotels, banken, kloosters en kerken.

Wat bezielde deze militairen? En waarom werd er nauwelijks tegen hen opgetreden? Bezet, bevrijd & geplunderd toont de bijzondere situatie in de regio Nijmegen, een militaire zone waar het oorlogsfront maandenlang dwars doorheen liep en waar vele tienduizenden militairen samengepakt leefden onder barre omstandigheden. Sommige militairen stalen goederen uit noodzaak, anderen uit zelfverrijking of simpelweg als ontlading. Na de oorlog kreeg plundering weinig aandacht, want dat paste niet in ons beeld van heroïsche bevrijders. Nu, driekwart eeuw later, is het tijd om deze schaduwkant van de bevrijding eindelijk te belichten. De expositie is gebaseerd op de gelijknamige publicatie die verscheen op 16 januari 2020.

Waar de duitse militairen in het algemeen zeer gedisciplineerd waren, lijkt dit bij de gealleerden een stuk minder het geval, zoals ook blijkt uit onderstaande brief die burgemeester van Banning van Gennep al op 21 februari 1945 schrijft aan het ministerie van Oorlogsvoering in Londen. We hebben de brief (via de Romein) omdat deze recent bij het opruimen gevonden is op zolder van oma van As. Zij was na de oorlog secretaresse van burgemeester van Banning.

Ook uit andere bronnen is bekend dat er niet alleen volop werd geplunderd maar dat zelfs de nodige huizen in Gennep door brand verloren zijn gegaan door toedoen van in Gennep bivakkerende geallieerde soldaten. Misschien dachten ze dat ze aan deze zijde van de Maas al in Duitsland waren (?).

NOS artikel: vrijdag 17 jan 2020: de zwarte kant van de bevrijding

Reformatorisch dagblad: 14 jan 2020: geallieerde bevrijders trokken spoor van plundering

Nijmegen Nieuws: expositie Vrijheidsmuseum