Herindeling KOST gemeenten miljoenen!!

Er is nogal wat tendentieuze berichtgeving dat NIET-FUSEREN handenvol met geld zou kosten. Zie oa berichtgeving van die aard in de Gelderlander. Blijkbaar fungeert die krant eerder als spreekbuis voor bepaalde stromingen dan als echt onafhankelijke pers. Genoeg reden voor mij om het Berenschot rapport eens onder de loep te nemen.

Het Berenschot Rapport

Berenschot komt daarin tot de volgende conclusies in tabel 20 en 21 van hun rapport:

a) structurele (de jaarlijkse) uitgaven van de gefuseerde gemeente t.o.v. 3 onafhankelijke gemeenten.

jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5 en verder
structurele besparing nieuwe gemeente volgens Berenschot (tabel 20) 461750 390500 319250 248000 248000

Berenschot komt tot de conclusie dat een fusie een jaarlijkse (structurele) besparing oplevert uiteindelijk van € 248000 per jaar. Dit is 0,81% van de huidige vergoeding die de betrokken gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen.

b) de incidentele uitgaven ivm een herindeling en fusie:

jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5 en verder
transitiekosten met verrekening extra incidentele uitkering overheid) tabel 21 -2575000 292200 560000 1260000 1260000 0

Berenschot komt tot de conclusie dat in totaal (over 5 jaar) er een positieve uitkomst is van € 797600. Dit is vooral ten gevolg van de zeer forse extra uitkering van de Rijksoverheid van € 6.300.000 ten behoeve van de kosten van herindeling.

De werkelijkheid

In het Berenschot rapport staat echter méér, hetgeen echter niet is meegenomen in de berekening. Berenschot schat de extra kosten van huisvesting op € 500.000 per jaar en meent dat een investering van € 6.000.000 nodig is. Op deze cijfers is het nodige af te dingen, want hierin zijn ze klaarblijkelijk niet al te deskundig. Maar voor deze beschouwing wil ik de eigen getallen van Berenschot gebruiken en wat meedeneming van deze kosten betekent voor de vergelijking van zowel de structurele (jaarlijkse) als de incidentele kosten (de kapitaals-uitgaven). Voor het gemak ga ik nu even uit van een investering in het jaar 0.

jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5 ev
structurele besparing/extra kosten nieuwe gemeente volgens Berenschot (tabel 20) maar incl extra huisvesting (kosten volgens Berenschot) -38250 -109500 -180750 -252000 -252000
transitiekosten met verrekening extra incidentele uitkering overheid) tabel 21, maar incl extra huisvesting (kosten volgens Berenschot) -8575000 292200 560000 1260000 1260000 0

De conclusie kan alleen maar zijn dat fusie leidt tot een jaarlijks nadeel van € 252.000, plus dat er een negatieve uitkomst is wat betreft incidentele kosten van maar liefst € 5.202.800.

Dit zijn dus de getallen die rechtstreeks uit het rapport van Berenschot komen!!!

Maar dat is nog niet alles:

Veelgebruikte argumentatie voor herindeling is, dat een kwaliteitsslag gemaakt moet worden en dat men betere mensen (ambtenaren) moet kunnen aantrekken. In het rapport van Berenschot wordt uitgegaan van een besparing van 13FTE's hetgeen op jaarbasis € 1.086 miljoen oplevert, welke volledig ingerekend is door Berenschot in bovenstaande berekeningen.

Echter: een kwaliteits-slag, betere ambtenaren betekent automatisch ook hogere lonen (hogere schalen). Natuurlijk niet voor iedereen, maar wel voor de "high potentials" die men beoogt. Wat zijn nu de consequenties daarvan? Stel dat 15% van de ambtenaren (de specialisten, de "leiders") zo'n 20% hoger salaris zouden krijgen, dan bedragen de extra jaarlijkse kosten € 668.600. Ik heb de consequenties van die extra kosten in het onderstaande overzicht verwerkt.

jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5 ev
totale structurele besparing/extra kosten per jaar van de nieuwe gemeente -706850 -778100 -849350 -920600 -920600

We zien dat een gefuseerde gemeente ineens een jaarlijks nadeel heeft van bijna een miljoen euro!!! (berekend met Berenschot gegevens)

en dat is nog niet alles. Ik noemde de verwijzing naar nieuwe huisvesting door Berenschot. Nu weet u allen dat de gemeente Boxmeer op dit momenten een nieuw gemeentekantoor aan het realiseren is. De projektkosten bedragen daar, naar ik meen, € 16.000.000 en dat voor een gemeente met minder inwoners dan de beoogde nieuwe gemeente in Noord Limburg. De kosten zijn gewoonweg nog veel te laag ingeschat, terwijl wel al alle zogenaamde en gehoopte voordelen ingerekend zijn.

Nu online: Klik op het icoon en voeg uw naam toe.

Ook in de toekomst volgen nog meer nieuwe leuke en interessante afbeeldingen. Blijf kijken!

Voor degenen die de oude voorpagina's nog eens willen zien:Oude voorpagina's

  www.gennep.nu Binnenkort..... NIEUWE UPDATES.....Blijf kijken!

Bobbie, onze Heidewachtel