Vragen voor de Politiek:(update 7 februari)

Misschien wel de belangrijkste vraag aan alle partijen: Waarin onderscheidt u zich nou van de andere 4 partijen???? Alle partijen hebben het beste voor met de gemeente. Woningen, zorg, werk, verkeersveiligheid, onderwijs, cultuur, milieu, beperking lastendruk. Alle partijen zeggen het erg belangrijk te vinden. Waardoor onderscheiden de partijen zich überhaupt? (met recht op weerwoord van de anderen. Het best is dat er concrete voorbeelden genoemd worden)

Maakt u zich geen zorgen over de hogere exploitatie (en -investerings) kosten door de versnippering van de sociaal-culturele voorzieningen?? Afgezien van de hogere kosten (ten laste van het "spaarbankboekje" van Gennep) zal ook de exploitatie ongunstiger uitpakken door deze versnippering. Het betekent dat de gemeente dit tot in lengte van jaren in zijn huishoudboekje (exploitatie-rekening) zal merken. Een voorbeeld van ongewenste ontwikkeling kunnen hier de steeds hogere kosten van het zwembad zijn, terwijl dit ook nog eens gepaard gaat met minder openstelling en het regelmatig niet open zijn van facilitaire voorzieningen.

Is de politiek in voldoende mate op de hoogte van de problematiek van het dealen in en gebruiken van verdovende middelen (en niet alleen slechts wiet!!!!) en zo ja, wat is men van plan er aan te doen?

Vindt u al of niet dat de inkomsten uit de hondenbelasting aangewend zouden moeten worden voor het bestrijden van de overlast die door die honden veroorzaakt wordt, of vindt u het een goede zaak dat de opbrengsten in de algemene middelen verdwijnen (of zou u deze belasting willen opheffen)?

Bent u het eens met de mening dat de spreiding en integratie van mensen met een beperking op dit moment wel erg beperkt is en wel tot de kern Gennep? (en zo ja bent u voorstander van een betere spreiding over alle kernen?)

Waar wilt u de komende 4 jaar, wat betreft lokale lastendruk, op afgerekend worden (als u in het college komt):

a) daling
b) blijft gelijk (in €)
c) stijging maar minder dan inflatie
d) stijging met inflatiepercentage
e) stijging meer dan inflatie

Zet niemand vraagtekens bij de hoogte van de bouwkosten van de diverse werken voor de gemeente Gennep zoals de € 3 miljoen voor de sociaal-culturele voorzieningen??? De grote nieuwe sporthal is indertijd in 1993 gebouwd voor NLG 1,7 miljoen. Dit is € 771.000. Deze sporthal is veeeeel groter dan de micro-hal (de te verbouwen hal van ESG). De stijging van de bouwkosten tussen 1993 en nu bedraagt ca 70% (bouwkostenindex vd overheid/CBS). Dwz dat het bouwen van de grote sporthal met alle voorzieningen nu € 1.311.000 zou kosten. Maar: de verbouwing van de oude micro-hal (veel kleiner en slechts verbouwing) is gebudgetteerd op € 1.300.000. Dit is dan nog zonder de voorbereidingskosten (sociaal cultureel centrum) van € 150.000. Het nieuw bouwen van een zaal van 400m2 (dat het party-centrum is) zou voor een bedrag van € 800.000 gemakkelijk moeten kunnen (dat is € 2000 per m2)

Vindt u de Zandstraat er niet schandalig bij liggen? Wat is uw mening dat de voornaamste straat van Gennep, de Zandstraat, er al bijna een jaar schandalig (en gevaarlijk) bij ligt ter hoogte van de oude RABO-bank?. Noot 9 februari: de gemeente volgt deze site klaarblijkelijk ook, want men is na 3/4 jaar ineens begonnen met het fatsoeneren van de bestrating. De vraag moet nu dus luiden: Vindt u niet dat het belachelijk lang heeft moeten duren en erg lang klagen door de bevolking?

Wat vindt U van de stelling: Het inschakelen van adviesbureau's en externe consultants dient tot het uiterste minimum beperkt te worden? (dus: Neen, tenzij) Momenteel worden te pas en te onpas rapporten, beleidsstukken, plannen enz door dure externe bureau's gemaakt. En dit terwijl we een uitgebreid gemeentelijk apparaat hebben, waarmee we de nodige kennis en kunde in huis (zouden) moeten hebben. Nog veel erger: vanwege al die rapporten en al dat papier wordt de situatie erg vaak eerder minder doorzichtig dan duidelijker en wordt een eventuele discussie snel afgesneden door verwijzing naar dikke rapporten door "deskundigen".

Vindt u die stoepjes en gootjes op de Zandstraat, Niersstraat, Maasstraat ed niet gevaarlijk?

Vindt u niet dat de gemeente zich had moeten inspannen zodat de toeristische en recreatieve route over de Niersdijk niet onnodig lang (een half jaar) ontoegankelijk is? Het waterschap en haar aannemer heeft de dijken aan de overzijde van de Niers netjes afgewerkt. Maar ja: die zijn ook niet in gebruik. De niersdijk echter is nog onafgewerkt en ontoegankelijk. Vreemd voor een gemeente die zegt zich op toeristisch en recreatief gebied in te spannen. Was kwestie van afstemming met aannemer geweest.

Vindt u het een goed plan dat voortaan meer en beter gelet wordt op de band van aan te stellen ambtenaren met Gennep? Nogal wat ambtenaren komen niet uit Gennep (vooral de hoofden), wonen er niet en hebben er ook geen band mee. Ze weten nauwelijks van Gennep of Gennepse perikelen en weten bv niet eens waar het sportpark ligt (terwijl ze wel aanvragen daarover behandelen). Wellicht is het beter om te eisen dat tenminste 75% van de salarissom te betalen aan ambtenaren ook in het Gennepse terecht komt. Dan wéét men dat de Zandstraat momenteel een puinhoop is en dat het vervelend is dat de niersdijk niet toegankelijk is of dat het vervelend is dat het vuurwerk-afval er nog steeds ligt. Wellicht worden de simpelere klachten dan gewoon direkt afgehandeld ipv dat ze op de politieke agenda moeten of tot veel ergernis leiden!

Vindt u al of niet dat langs de Niersweg een gemetselde waterkering op zijn plaats is (met zitjes en wandelpad) ipv de geplande dijkverhoging?

Vindt u dat de gemeente zich aan zijn eigen progamma's moet houden mbt het toelaten van bebouwing in de oude stadskern? In het onderzoeksrapport staat bv letterlijk: "De bebouwingstypologie van het appartementencomplex past niet binnen de vesting" Bij voorkeur 2 bouwlagen met kap etc.

Vindt u niet dat de gemeente handhavend moet optreden tav de door haar zelf opgelegde regels? Voorbeeld: afsuiting Molenstraat door bouwactiviteiten tpv oude RABO-bank, terwijl 2 m vrije doorgang moest worden gerealiseerd. LINK NAAR FOTO

Vindt u het een goede zaak dat in de Spoorstraat 2-richting-verkeer mogelijk wordt? Voor de duidelijk volgt hier een link naar een foto van de huidige situatie, waar slechts 1-richting verkeer mogelijk is. LINK NAAR FOTO

Vindt u het taalgebruik van de gemeente normaal? "Executieve taken, detonerende gebouwen" etcetera. Je vraagt je bijna af, wat verhuld moet worden.

Vindt u het wel of niet bezwaarlijk dat er geen kermis meer op het Europaplein mogelijk is als de verkeersplannen van het huidige college doorgaan?

Wat vindt u van de stelling dat de grootte van de gemeenteraad beperkt zou kunnen worden tot 5 personen, 1 namens elke partij? Men volgt toch altijd de partij-discipline. De vertegenwoordiger van alke partij zou een weging gegeven kunnen worden naar rato van de verkiezingsuitslag. Maakt de vergaderingen stukken eenvoudiger en overzichtelijker.

Wat vindt u van de stelling dat het gebruik van commissies en commissie-vergaderingen feitelijk ondemocratisch is? Commissie-leden zijn vaak niet eens gekozen gemeenteraadsleden. Met welk recht krijgen zij zo'n belangrijke stem? Bovendien dienen zaken in de gemeenteraad bediscussieerd te worden en niet in 1 of andere commissie.

Speciaal voor de VVD: Vindt u niet dat alle gemeenten in Limburg maar het beste zouden kunnen fuseren? Noot: de VVD is voorstander van schaalvergroting en een samengaan met Mook&Middelaar. Als je die lijn doortrekt dan is het alleen maar logisch om alle gemeenten in een provincie of misschien wel in heel Nederland te fuseren. Kan men hardstikke efficiënt gaan werken (???? toch??)

Vindt u het niet beschamend dat u in uw programma naar zgn prestaties in de afgelopen periode verwijst, die (op zijn zachtst gezegd) niet écht een prestatie van uw partij zijn te noemen? Voorbeelden: restauratie Hervormde kerk, aanpak Niersdal, dijkophogingen etcetera.

Speciaal voor het CDA: Weet u niet dat het merendeel van de supermarkten helemaal niet in de oude kern zit (behoudens Edah), maar al op de beoogde plaatsen???? (AH, Aldi, Jan Linders) In het verkiezingsprogramma wordt gesproken van run-shopping en fun-shopping. Het fun-shopping moet dan plaats vinden in de oude kern en het run-shopping (supermarkten ed) aan de randen in oa Spoorstraat en het te ontwikkelen "Bolwerk". Dat is toch voor het grootste gedeelte al zo (of ben ík nu gek geworden???) Of behelst het plan de verplaatsing van de Edah naar dat Bolwerk??. Wat valt overigens allemaal onder dat run-shopping? Ik neem aan dat ook de visboer, bakker en slager daar onder valt, of niet?

Is het niet vreemd dat de Brug zal worden gsloopt en dat daar dan Jan Linders met apartementen daarboven gebouwd gaat worden? Uit het eigen onderzoek van de gemeente (+Vizier) blijkt de Brug in het gebruik zo ongeveer de goedkoopste ruimte. Is het dan niet vreemd dat zonder veel nadere beschouwing de Brug wordt afgestoten en zeker als men weet dat de Brug ideaal gelegen is (bereikbaarheid en parkeren) en bovendien alle activiteiten zou kunnen herbergen? (dus een echt cultureel centrum). Een nieuwe zaal op de vroegere speelplaats (groter dan ESG) kost ca €800-900.000. Het Muzikaaltje had ingericht kunnen worden voor jongeren (geen overlast). Er was dan € 2.000.000 over voor restauratie en uitbreiding van de Brug incl alle benodigde ruimten en bv een cultureel café o.i.d.

Speciaal voor het CEL: Vindt u niet dat de kern Gennep relatief weinig aan de orde komt in uw verkiezings-programma?

Vindt u een termijn van 6-8 weken niet te lang voor reacties van de zijde van de gemeente? Informatie op de website van de gemeente stelt: " Inkomende berichten die via de e-mail binnenkomen in postbus 'gemeente@Gennep.nl' worden centraal beoordeeld door Post en Archief. De e-mail wordt, na registratie, meteen doorgezonden naar de behandelaar. E-mailberichten worden op eenzelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat binnen een termijn van zes tot acht weken een reactie verwacht mag worden."

Vindt u al of niet of de kern Gennep weer een rechtstreekse toegang tot de Maas, loswal en Maakemp moet krijgen?

Vindt u al of niet dat de fietsbrug tussen de kernen Ottersum en Gennep met hoge prioriteit (liefst nog dit jaar) zou moeten worden aangelegd? (En verder dat die fietsbrug, voor een goede ontsluiting en aansluiting het beste ter hoogte van de betonfabriek van Hoesen zou kunnen liggen) Overigens kan ook voor weinig geld een voetgangersbrug over de Niers tpv de rondweg gemaakt worden.

Kunnen we u daadwerkelijk aanspreken en afrekenen op het opheffen op zo kort mogelijke termijn van de Welstandscommissie? (met uitzondering dan voor beeldbepalende gebieden zoals de kern Gennep en muv historische panden)

Speciaal voor de VVD: Is uw verkiezingsprogramma niet wel héél erg kort? De verkiezingsprogramma's van sommige partijen zijn weliswaar wel érg lang en langdradig en niet altijd to the point, maar het verhaal van de VVD is wel het andere uiterste. Het enige wat me zo 1,2,3 bijstaat is dat het verkeer door Gennep weer 2-richting verkeer moet worden (door de winkelstraten), dat de stadswachten opsporingsbevoegdheid moeten krijgen en dat het terrein van de Roepaan aan de natuur moet worden teruggegeven..

Heeft 1 van de partijen nog concrete voornemens voor de ontwikkeling van het voormalige Genneperhuis?

Vindt U het al of niet vreemd dat de gemeente Gennep een uitgebreide website heeft, maar dat daar niet op te vinden is hoe men zich verkiesbaar kan stellen? (had kunnen stellen). Ik neem aan dat dit het voornaamste democratsiche goed van en voor een burger is. Dit zou dus dan ook eerst en vooral een onderwerp zijn dat op de website toelgelicht zou moeten worden.

Vindt u het al of niet vreemd dat zodra de gemeente een voor haar ongunstige uitslag op een door haar gehouden enquete krijgt, ze dan maar subiet ophoudt met het houden van dergelijke enquetes? De gemeente hield een enquete over de door haar geplaatste voorlichtingsborden en wilde blijkbaar applaus voor het plaatsen. Het tegenovergestelde was het geval. De burgers gaven zeer duidelijk aan dat die borden niet deugden, hetgeen de betrokken ambtenaren (en bestuurders?) blijkbaar onwelgevallig was.

Wat vindt u van de stelling dat het huidige gebruik van papier en ellenlange beleidsplannen (met fancy namen) door bestuur en ambtenarij vooral tot gevolg heeft dat zaken ondoorzichtig worden gemaakt (door overvloed aan papier), niet meer bespreekbaar zijn (want zogenaamde "deskundigen" hebben het opgesteld) en dat deze "mistigheid" alleen tot gevolg heeft dat de afstand tussen bestuur en burger toeneemt?